การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.2542

 1. ประกาศกระทรวงสาธาณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548
2. ประกาศกระทรวงสาธาณสุข เรื่องแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548
3. คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
4. คำแนะนำเกี่ยวกับบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่