คำแนะนำเกี่ยวกับบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ประเด็น
      1. อำนาจลงนาม
      2. ตราประทับ
      3. การระบุตำแหน่ง  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548
      2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548
                      มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ในหนังสือ “ คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองและส่งเสริมสมุนไพร ควบคุม
           (กวาวเครือ) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ” หน้าที่ 68 – 71  

วิธีการดำเนินการ

      1.  อำนาจลงนามในบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ในส่วนกลางเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
           ส่วนภูมิภาคเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
         เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548 ในการลงนามได้

      2.  ตราประทับในบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ตราประทับรูปครุฑ ให้ใช้หมึกสีแดง ราชการส่วน
         กลางให้มีตรากระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาคให้มีตราสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
         ประทับมุมล่างขวาของรูป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
           พ.ศ.2548
      3.   การระบุตำแหน่งท้ายชื่อในบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้ระบุตำแหน่งตามประกาศกระทรวง
          สาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548 กำหนดไว้

          เช่น
      ชื่อ.......... นาย..เด่น....สง่า ...........
                           ตำแหน่ง .... ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กขคง ..... หรือ
                           ชื่อ.......... นาย..กวาว...เหลือเฟือ ...........
                           ตำแหน่ง .... สาธารณสุขอำเภอ กขคง ..... เป็นต้น