ฐานข้อมูลตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย (มาตรา 15) ของนายทะเบียนจังหวัด

รักษาโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ - อัมพาต)