กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย
 
 

ฐานข้อมูลตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย (มาตรา 15) ของนายทะเบียนจังหวัด

รักษาโรคมะเร็ง