แบบฟอร์ม / เอกสารทางวิชาการ

 

แบบสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (มาตรา ๑๕) ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบรายงานผลการดำเนินงาน (แบบที่ ๑ - แบบที่ ๖) ตามแนวทางการดำเนินงานของนายทะเบียนจังหวัด
แบบสำรวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (มาตรา ๑๕)
แบบสำรวจทำเนียบบุคลากรแพทย์แผนไทย
แบบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท. ๗)
แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
รายละเอียดการแจ้งการครอบครองกวาวเครือ
แบบ ภ.ท. ๑ และแบบ ภ.ท. ๑/๑ สำหรับดำเนินการสรรหากรรการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด